Linux disk visualization tool - ncdu

场景:磁盘空间占满后快速查找某个目录(子目录)占用空间大。

ncdu /var

(分析后按左右键查看即可)

ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                      
--- /var -------------------------------------
 492.0 MiB [##########] /crash
 165.4 MiB [###    ] /lib
  62.6 MiB [#     ] /cache
  46.9 MiB [     ] /opt
  20.1 MiB [     ] /log
 440.0 KiB [     ] /spool
  20.0 KiB [     ] /tmp
  12.0 KiB [     ] /kerberos
  12.0 KiB [     ] /db
  8.0 KiB [     ] /empty
e  4.0 KiB [     ] /yp
e  4.0 KiB [     ] /preserve
e  4.0 KiB [     ] /nis
e  4.0 KiB [     ] /local
e  4.0 KiB [     ] /gopher
e  4.0 KiB [     ] /games
e  4.0 KiB [     ] /ftp
e  4.0 KiB [     ] /adm
  4.0 KiB [     ] .updated
@  0.0  B [     ] lock
@  0.0  B [     ] mail
@  0.0  B [     ] run